Search

Facebook

Linkedin

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Untitled.png

 

Business Pulse 2022: Οι επιχειρήσεις προσανατολίζονται στην ανάπτυξη αλλά βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές προκλήσεις.

Η ετήσια έρευνα του ΣΕΒ αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία εντοπισμού και κατανόησης των ζητημάτων που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα. Βασίζεται στη συστηματική, άμεση, επαφή με τις επιχειρήσεις και είναι, με τη σειρά της, η βάση για την εκπόνηση προτάσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, προσέλκυσης επενδύσεων και αντιμετώπισης των προκλήσεων της επόμενης μέρας, ανεξαρτήτως κλάδου ή μεγέθους επιχειρήσεων. Η ετήσια έρευνα πραγματοποιείται για 6η συνεχομένη χρονιά από την καταξιωμένη εταιρεία ερευνών MRB και αποτυπώνει τις απόψεις ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος επιχειρήσεων στην Ελλάδα για το 2022 και τις προοπτικές για το 2023.

Τυπολογία της έρευνας: Η έρευνα δημιουργεί τρεις βασικές κατηγορίες επιχειρήσεων βάσει των προσδοκιών και επιδιώξεων τους για τις οικονομικές επιδόσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας: (α) Ανάπτυξη (β) Σταθερότητα (γ) Ανάταξη.

Σκοπός της έρευνας: Απώτερος στόχος είναι η ανάδειξη των χαρακτηριστικών / υποδειγμάτων / καλών πρακτικών που μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν τις προοπτικές τους. Επίσης η έρευνα αναδεικνύει τα ρυθμιστικά εμπόδια που πρέπει να αρθούν ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις αναπτυξιακές προκλήσεις. Οι ανάγκες των επιχειρήσεων για την ταχύτερη μετάβαση τους στην κατηγορία «α» δίνουν μια σαφή κατεύθυνση για τις πολιτικές που πρέπει να τεθούν σε δημόσια συζήτηση. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αναγνωρίσουν τρόπους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητα τους, ενώ η Πολιτεία μπορεί να διαμορφώσει πολιτικές που βελτιώνουν με πρακτικό τρόπο το επιχειρηματικό περιβάλλον.

 

 

 doing business in

 

Tο μεταρρυθμιστικό έργο για τη διευκόλυνση του εμπορίου συμβάλλει με καθοριστικό τρόπο στη συλλογική προσπάθεια για ενίσχυση της εξωστρέφειας που αποτελεί κεντρικό στόχο της Κυβέρνησης. Η απλοποίηση και η ψηφιοποίηση των διαδικασιών, αλλά και η ενίσχυση της συνδεσιμότητας της χώρας μας λειτουργούν προς όφελος των εξαγωγέων, ενώ αποτελούν και ισχυρό κίνητρο για εταιρείες που ενδιαφέρονται να επενδύσουν στη δημιουργία παραγωγικών μονάδων και να εξάγουν από τη χώρα μας σε περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο. Η ενίσχυση της συνδεσιμότητας παρέχει στις εταιρείες με έδρα την Ελλάδα τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν το πλεονέκτημα της γεωγραφικής θέσης και της ανάδειξης της χώρας σε κόμβο για το διεθνές εμπόριο.

Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια για τη διευκόλυνση του εμπορίου συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία ενός νέου βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου. Συνεισφέρει στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αύξηση του εισοδήματος των πολιτών και εν τέλει στην πρόοδο και την ευημερία της χώρας.

 


 Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης ΕμπορίουΜε την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 14/28.05.2020 συστάθηκε η Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης του Εμπορίου για τον συντονισμό των δράσεων που απαιτούνται για τη διευκόλυνση του νόμιμου εμπορίου, ώστε αυτό να διακινείται με ταχύτητα, προβλεψιμότητα και κατά τον πλέον οικονομικό τρόπο για τους οικονομικούς φορείς, καθώς και για κάθε άλλη δράση που απαιτείται για τον εθνικό συντονισμό και την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

Η Επιτροπή είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για:


α) Τον συντονισμό των δράσεων που εντάσσονται στον Οδικό Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και την ανάπτυξη της Ενιαίας Θυρίδας.
β) Την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς της χάραξης στρατηγικής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου.
γ) Τη λεπτομερή ανάλυση του Οδικού Χάρτη, καθώς και για ειδικές δράσεις και σχέδια εργασίας για τον καθορισμό και την προσαρμογή συγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων.
δ) Τη λεπτομερή εξειδίκευση του Οδικού Χάρτη και των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη διαμόρφωση προτάσεων προς τους αρμόδιους Υπουργούς για τη λήψη αποφάσεων αναπροσαρμογής δράσεων, χρονοδιαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.


Ομάδα Εργασίας Διευκόλυνσης ΕμπορίουΜε την Απόφαση Π23 ΓΓΔΟΣ&ΕΞ-7693/18.02.2022 του Γενικού Γραμματέα ΔΟΣ και Εξωστρέφειας συγκροτήθηκε η Ομάδας Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου, η σύσταση της οποίας προβλέπεται από την ΠΥΣ 14/28.05.2020.

Στο έργο της Ομάδας Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων:
α) Η σύνταξη του σχεδίου του Οδικού Χάρτη για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου και ο συντονισμός των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίησή του.
β) Η παρακολούθηση, η επίβλεψη και ο συντονισμός των εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας που θα συσταθούν για την υλοποίηση των δράσεων του Οδικού Χάρτη.
γ) Η υποβολή προτάσεων προς την Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου για έγκριση και προώθηση διαδικαστικών, οργανωτικών και νομοθετικών αλλαγών.
δ) Η συνεργασία με ιδρύματα, υπηρεσίες, φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η διαβούλευση με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς της χώρας για θέματα διευκόλυνσης του εμπορίου, καθώς και η συνεργασία με διεθνείς εμπειρογνώμονες στον τομέα της Διευκόλυνσης του Εμπορίου (από Οργανισμούς / Φορείς όπως Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη των Ηνωμένων Εθνών UNECE, Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων, εξωτερικούς συμβούλους).
ε) Η παρακολούθηση της υλοποίησης των δράσεων που έχει αποφασίσει η Κυβερνητική Επιτροπή Διευκόλυνσης Εμπορίου, ο εντοπισμός των σημείων που εμφανίζουν αδυναμίες και καθυστερήσεις και η υποβολή προτάσεων για την αναγκαία διαδικασία αντιμετώπισής τους.


Εξειδικευμένες Ομάδες ΕργασίαςΤα μέλη της Ομάδας Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου, καθώς και οι εκπρόσωποι παραγωγικών και εξαγωγικών φορέων μπορούν να ορίζονται ως μέλη σε εξειδικευμένες Ομάδες Εργασίας. Έργο των εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας είναι συγκεκριμένες δράσεις του Οδικού Χάρτη, βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδίου δράσης που θα περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα, ορόσημα και παραδοτέα.

 


Οδικός Χάρτης Διευκόλυνσης Εμπορίου 2022 - 2026Για την υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου διευκόλυνσης εμπορίου καταρτίζεται Οδικός Χάρτης για το χρονικό διάστημα 2022-2026. Ο Οδικός Χάρτη Διευκόλυνσης Εμπορίου διαρθρώνεται γύρω από τους βασικούς άξονες της θεσμικής διακυβέρνησης της διευκόλυνσης του εμπορίου, της απλοποίησης και ψηφιοποίησης των προ-τελωνειακών διαδικασιών, της υλοποίησης της ενιαίας θυρίδας εξωτερικού εμπορίου και της ενίσχυσης της συνδεσιμότητας της Ελλάδας με γειτονικές χώρες.


 Σεχτικό Υλικό: 

ΦΕΚ επιτροπής Διευκόλυνσης Εμπορίου  pdf 
Ομάδα Εργασίας Διευκόλυνσης Εμπορίου  pdf
   

 

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov